Vnitřní transformace

Vnitřní transformace cestou lásky k sobě

Jednoduchý název v sobě skrývá tajemství, jehož pochopení a praktické zvládnutí umožňuje lidským bytostem vědomě tvořit a řídit svůj pozemský život. Vnitřními změnami dosáhnout vysoké schopnosti ovlivňování vnější reality, tedy své existence, vztahů i zdraví. Neboť dle zákonů Univerza se v životě člověka nemůže na vnější úrovni zhmotnit nic, co by nebylo dříve stvořeno uvnitř ve formě energie myšlenek a pocitů.
Podle učení starých mudrců je člověk duchem, který je na své pozemské pouti spojen prostřednictvím duše s tělem. Jsme duálními bytostmi. Jsme tím, kdo přichází shora a tím kdo přichází zdola. Duše je prostorem, ve kterém se naše dvě samostatná vědomí střetávají a bojují o moc. Obyčejně si nejsme této skutečnosti vědomi a už vůbec nedozíráme následků, které přináší nespolupráce a častá neláska těchto částí nás samých. V Písmu svatém je kladen důraz na: „Miluj bližního svého jako sebe sama“. Ve Vodnářském evangeliu o Ježíši Kristu se vzkříšený Mistr táže svých učedníků: „Miluješ Boha Pána z celého srdce, miluješ svého bližního jako sebe samého“? … Po kladné odpovědi dodává: „Pas tedy mé ovce“. (uč, ochraňuj, veď a léči své bližní, smíš tak činit). Milovat sebe sama označuje stav, kdy náš Duch (sama), chová lásku k fyzickému tělu a jeho vědomí (sebe).
Nesčetněkrát jsme cítili, že se nám to či ono nepříjemné a neblahé v životě přihodilo proto, že se nemáme dostatečně rádi a smutně jsme se dívali na úspěchy těch, co se zřejmě rádi mají. Nejednou jsme slyšeli, že jen ten, kdo má rád sám sebe, umí milovat druhé bez podmínek, bez snahy vlastnit a ovládat. Mnohdy bylo těžké smířit se s faktem, že nikdo druhý nám nikdy nemůže ublížit víc, než jsme schopni ubližovat sami sobě, když se naše bytí nachází pod nadvládou ega a náš duch se znechuceně odvrací a uniká od zátěže, kterou pro něho pobyt ve hmotě představuje. Pokud nás v každodenním životě provází v obtěžující míře strachy, nejistota, úzkosti, nízká sebedůvěra, hněv, sebelítost, nespokojenost, ustaranost,…. ale i apatie a únava, pokud se nám dlouhodobě nedaří v oblasti vztahů, existence či zdraví je pravděpodobné, že čelíme následkům oddělenosti, tedy nelásky k sobě samému.
Dobrou zprávou je, že stavu celistvosti můžeme docílit pomocí relativně jednoduchých, pečlivě prováděných mentálních cvičení, která jako nástroj zůstávají natrvalo k použití v každodenním životě i v situacích, které vnímáme jako náročné a jejich zvládnutí vyžaduje dobře fungující vztah mezi naším vyšším já a egem. Dosažení tohoto mistrovství otevírá cestu k dalším úrovním, kdy je možné naučit se chránit si a doplňovat životní energii, čistit se od negativní emocionální zátěže. Nemalé překážky na životní cestě bývají způsobeny negativními přesvědčeními, která o sobě máme. Je zbytečné v tom pokračovat. Náprava přináší zvýšení sebedůvěry a sebeúcty, což se pozitivně promítá do prosperity života. Spousta lidí trpí strachem z nepřijetí (odmítnutí) i na tento problém existuje lék.
Celý popsaný proces je prospěšnou prací na sobě, která často přináší nejen okamžitý efekt, ale také spolehlivě vede ke zrychlenému vyrovnávání (čištění) karmických závazků, které zde na zemi máme a jež pak není nutno splácet utrpením.